Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KOLEJNAMLODYCH.PL


1 Wstęp

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach korzystania z serwisu https://kolejnamlodych.pl/ jest Tysol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla Gdańska VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000097371, o kapitale zakładowym w wysokości 3 167 000 zł, NIP 5261018964 (dalej Administrator).
 2. Administrator posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: biuro@tygodniksolidarnosc.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 3. Administrator przetwarza gromadzone dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z:
 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”
  b. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  c. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)
 5. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet i oświadcza, że dokłada starań dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkownika. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
 6. Dane przetwarzane są wyłącznie w formie elektronicznej. Dane przechowywane są na serwerach Administratora, w pomieszczeniu spełniającym wszelkie wymogi techniczne przewidziane dla tego rodzaju pomieszczeń. Pomieszczenie, w którym znajdują się serwery jest zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, zaś wstęp do niego mają wyłącznie osoby wskazane przez Administratora, który prowadzi ich listę.
 7. Nad przestrzeganiem zasad i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych czuwa Administrator.


2 Zakres przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 2. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie innych jego danych;
  b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym adres IP;
  c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na komunikacie o plikach cookies wyświetlającego się przy pierwszym wejściu do serwisu, Administrator będzie również przetwarzać dane o zachowaniach Użytkownika w serwisie.


3 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator wdraża i eksploatuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające należytą ochronę danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Do danych osobowych gromadzonych w serwisie dostęp mają jedynie osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienie Administratora, zaś inspektor ochrony danych Administratora prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania zawierającą imiona i nazwiska osób upoważnionych, daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych, identyfikatory dostępu do systemu informatycznego.
 3. Dostęp do systemu informatycznego, w którym są gromadzone dane osobowe, jest zabezpieczony hasłem, które znają tylko Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


4 Pliki Cookies

 1. Serwis kolejnamlodych.pl może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) – pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies ułatwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Za zgodą Użytkownika stosowanie plików cookies służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników serwisu oraz do wyświetlania Użytkownikowi reklam dopasowanych do jego preferencji.
 2. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 4. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  d. za zgodą Użytkownika – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
  e. za zgodą Użytkownika – „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie plików cookies nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowalnia działanie serwisu.
 7. Pliki cookies z uwagi na świadczenie usługi związanych z serwisem są przekazywane do Google Analytics (Google LLC). Google LLC wykorzystuje pliki cookie w celu identyfikacji sesji – pliki w zakresie przekazywanym do Google LLC nie przechowują i nie przesyłają żadnych danych osobowych.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są w serwisie.

 

5 Cele, podstawy i sposoby przetwarzania danych osobowych

 1. Dane zawarte w plikach cookies są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia funkcjonowania serwisu. Ponadto, za zgodą Użytkownika dane te są stosowane również w celu prowadzenia statystyk związanych z ruchem w serwisie, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. W tym zakresie Użytkownik może podlegać profilowaniu.
 2. Dane Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, dostawcom oprogramowania, współpracownikom (w szczególności obsłudze IT).
 3. Dane z plików cookies będą przetwarzane w zakresie sesyjnych cookies – do czasu wygaśnięcia sesji, a w zakresie stałych cookies – do czasu wycofania zgody / usunięcia cookies z urządzenia końcowego
 4. Podanie danych osobowych w celu funkcjonowania serwisu jest warunkiem korzystania z serwisu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

6 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika ma on również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W zakresie, w jakim dane Klienta wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego Klient może także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Realizacja praw Użytkownika następuje na jego żądanie przesłane na adres mailowy biuro@tygodniksolidarnosc.com. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Administratora na adres: Wały Piastowskie 24, p. 323, 80-855 Gdańsk.
 5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w zakresie plików cookies może odbyć się także poprzez odpowiednią zmianę ustawień plików cookies w przeglądarce Użytkownika.
 6. Realizacja prawa do usunięcia danych polega na usunięciu danych bez zbędnej zwłoki, w tym na usunięciu danych z rejestrów  prowadzonych przez Administratora, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 RODO, w tym w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem Użytkownik naruszył wiążący go Regulamin, niniejszą Politykę Prywatności lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Przeniesienie danych osobowych realizowane jest w następujący sposób:
 9. Administrator przenosi dane w sposób „ustrukturyzowany”, „powszechnie używany” oraz „nadający się do odczytu maszynowego” tj. w formatach XML, JSON, CSV;
  b. jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownikowi w danej sytuacji prawo do przenoszenia danych osobowych nie przysługuje i w związku z tym nie zamierza podejmować działań w związku z żądaniem Użytkownika, informuje Użytkownikowi o powodach niepodjęcia działań.
 10. Użytkownik ma prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Aby skorzystać z tego prawa, Użytkownik może złożyć do Administratora sprzeciw. Administrator może nie wykonać tego żądania Użytkownika w przypadkach określonych w art. 22 ust. 2 RODO.
 11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu.